Ma Rosa Casellas Puig, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informacio no continguda en aquesta pagina web, per tant, no elaborada per Cal Viudet vell, o no publicada amb el seu nom. D'una manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informacio continguda en pagines web de terceres persones conectades per enllacos (links) a la pagina web www.calviudetvell.com

La reproducció, la copia, l'us, la distribucio, la comercialitzacio, la comunicació publica o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informacio continguda en aquesta pagina web i que es dugui a terme sense l'autoritzacio de Ma Rosa Casellas, es una infracció que castiga la legislacio vigent.

Ma Rosa Casellas Puig no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin originar pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informatics o de les consequencies que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'us de versions no actualitzades d'aquest.

SOBRE LA PROTECCIO DE DADES

En compliment del que es disposa a l'article 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccio de Dades de Caracter Personal (d'ara endavant, "LOPD"), Ma Rosa Casellas els informa que les dades de caracter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electronic que apareixen en aquesta pagina web es recolliran en fitxers el responsable dels quals es propietaris de Cal Viudet Vell . El remitent podra exercir el seu dret acces, rectificacio, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos a la LOPD, per a la qual cosa cal adrecar-se a la direccio de la seu social:

Ma Rosa Casellas
TLF.: 93 838 02 36
Llobregat 1
08692 Puig-reig
Barcelona (Espanya)

CASA LEGALITZADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB EL NUMERO 00457

Ma Rosa Casellas es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caracter personal i a utilitzar-les nomes per a les finalitats indicades, d'acord amb el que es preveu a l'article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caracter Personal.